Kategorie

Koszyk

Brak produktów

0.00 zł + dostawa:
0.00 zł Razem:

Koszyk Przejdź do kasy

Newsletter

REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy działający pod adresem www.azjatica.pl/sklep  prowadzony jest przez firmę:

BORDEKS

ul. Warszawska 300, 05-082 Stare Babice

NIP: 529-163-47-47

REGON: 141510170

Nr konta bankowego:

Bank Millenium  - 96116022020000000115783933 

Frirma Bordeks prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1)    Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2013 roku i jest dokumentem określającym zasady sprzedaży w

         sklepie internetowym „Azjatica”.

2)    Dokonując zamówienia w sklepie internetowym „Azjatica” Kupujący jednocześnie oświadcza, iż zapoznał

        się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie

        jego danych osobowych w celach korespondencyjnych, a także wystawienia dowodu zakupu.

3)    Sklep internetowy „Azjatica” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu.

         Wszystkie  zmiany w Regulaminie obowiązywały będą po upływie 14 dni od daty ich dokonania.

         Informacje dotyczące zmian w Regulaminie zostaną zamieszczone na stronie internetowej sklepu,

         a w treści  Regulaminu zostaną one wyróżnione. Zmiana Regulaminu nie może naruszać nabytych

         praw osób korzystających ze sklepu internetowego „Azjatica”.

 

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1)    Zamówienia w sklepie internetowym dokonywane są za pomocą formularza zamówień na stronie 

        www.azjatica.pl/sklep/, który nie wymaga uprzedniej rejestracji.

2)    Firma „Azjatica” przyjmuje zamówienia  za pośrednictwem sklepu internetowego, mailowo i telefonicznie.    Wsyztskie  zamówienia muszą byc poprzedzone przedpłatą na nasze konto bankowe na  . Do przedpłaty wystawiamy  Fakturę Proforma.

3)    Kupujący po złożeniu zamówienia otrzyma informację ze sklepu „Azjatica” na podany przez siebie adres

         e-mail potwierdzający złożenie zamówienia i przekazanie go do realizacji w ciągu dwóch dni roboczych.

4)    Brak potwierdzenia złożonego zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło zostać nie przyjęte do    

         realizacji.

5)    W chwili otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do

         realizacji, zostaje zawarta miedzy sklepem internetowym a Kupującym umowa sprzedaży.

6)    W przypadku podania przez Kupującego błędnych bądź niepełnych danych sklep internetowy „Azjatica”

        ma prawo do odstąpienia od umowy.

7)    Sklep internetowy „Azjatica” zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub anulowania realizacji

         zamówienia złożonego przez Kupującego, który wcześniej nie odebrał zamówionego produktu,

         nieterminowo regulował należności za zamówiony  

         towar bądź w sytuacji, gdy autentyczność złożonego zamówienia budzi uzasadnione wątpliwości

         co do jego dalszej realizacji.

8)    Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiona jest faktura.

9)    W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Kupujący jest informowany

        niezwłocznie o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

        Kupujący ma prawo nie wyrazić zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia oraz może

        zrezygnować z  dokonanego zamówienia albo zrezygnować tylko z produktu, który wydłuża czas realizacji.

 

3. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1)    Ceny w sklepie internetowym „Azjatica” podane są w walucie polskiej PLN.

2)    Ceny zawierają obowiązujący 23% podatek VAT.

3)    Podane ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty przesyłki podane są w pkt. 4 niniejszego

         Regulaminu.

4)    Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty poprzez:

-       przelew bankowy bezpośrednio na konto sklepu internetowego Azajtica,

-       płatności za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl 

-       płatność za pobraniem nie jest dostępna

 

4. DOSTARCZENIE ORAZ KOSZTY PRZESYŁKI

1)    Dostawa zamówienia odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.

2)    Koszt opakowania ozdobnego  zakupionych produktów ponosi Kupujący.

3)    Sklep internetowy „Azjatica” realizuje dostawę zamówienia za pomocą :

   -Paczkomaty InPost 

   -Poczta Polska 

Przybliżony czas dostawy przesyłki do Kupującego jest zależny od  daty potwierdzenia realizacji zamówienia i płatności.

 

5. REKLAMACJE I ZWROTY

1)    Sklep internetowy „Azjatica” nie jest producentem sprzedawanych produktów. Jako Sprzedawca

        odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez

        Kupującego na warunkach określonych w ustawie z dnia 27   lipca 2002 roku o szczególnych warunkach

        sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176 z poz. zm.).

2)    W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem internetowym „Azjatica” za

         pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację  należy podać imię i

        nazwisko Kupującego, numer zamówienia, nr dowodu zakupu tj. faktury oraz opisać przedmiot reklamacji i

        preferowany sposób jej rozwiązania.

3)    Sklep internetowy „Azjatica” zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni roboczych

        licząc od dnia wpłynięcia do sklepu reklamowanego produktu.

4)    Zwroty zakupionego produktu należy kierować na adres sklepu internetowego „Azjatica” za pomocą

       Poczty Polskiej najbezpieczniej listem poleconym. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania,

       czyli zgodnie z ustawą musi być w stanie niezmienionym. Produkt powinien być zapakowany w odpowiedni  

        sposób, zapewniając mu brak uszkodzeń w trakcie transportu.

5)    W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zwrot kosztów zakupionego produktu zwracany jest

         przelewem bankowym na numer konta bankowego podany przez Kupującego w terminie do 2 dni

         roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji pozytywnie.

6)    Koszty związane ze zwrotem zakupionego produkty do sklepu internetowego „Azjatica” ponosi Kupujący.

        Przesyłki za pobraniem lub na koszt sklepu internetowego „Azjatica” nie będą odbierane.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1)    Kupującemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania

        przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia dostarczenia produktu i wysyłając

        je na adres sklepu internetowego „Azjatica” wraz z zakupionym produktem.

2)    Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku gdy produkt wykracza poza standardową ofertę  

        sklepu internetowego „Azjatica” i został przygotowany na specjalne zamówienie Kupującego i

       dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

3)    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co

        strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie

        później niż w terminie 14 dni. Zwrot Produktu następuje na zasadach opisanych w pkt. 5 niniejszego

       Regulaminu.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)    Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez firmę Bordeks. Powierzone

        dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest

        dobrowolne.

2)    Sklep internetowy „Azjatica” zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia

        1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 z poz. zm.)  tj. umożliwia

        Kupującemu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w

        przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania

        przetwarzania własnych danych osobowych.

3)    Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

        Kupujący powinien kierować na adres Bordeks  ul. Warszawska 300,  05-082  Stare Babice.

        z dopiskiem „Dane Osobowe”.

4)    Kupujący składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, którego

        brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

5)    Produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego „Azjatica” nie stanowią oferty handlowej w myśl

         przepisów kodeksu cywilnego.

6)    Promocje w sklepie internetowym Azjatica nie sumują się.

7)    Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W

        wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez

        stosowny Sąd.

8)    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,

        ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za

        szkodę wyrządzoną przez produkt  

       niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 z zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych

       warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176 ze

       zm.)

9)    Wykorzystywanie, kopiowanie, powielanie jakichkolwiek elementów strony sklepu internetowego

        „Azjatica”, a między innymi autorskich pomysłów, tekstów, opisów, tłumaczeń, grafiki bez pisemnej zgody

        ze strony właściciela „Azjatica” jest zabronione. 

        Zgodnie z ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83,

        sprostowanie: Dz.U.94 Nr 43 poz. 170) podlega to odpowiedzialności karnej.